Vedtekter for Spikkestad vel

Av 6. mars 1990 med endringer av 4. april 1995, 9. mars 2011

§ 1 FORMÅL

 • Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser på Spikkestad og virke for stedets forskjønnelse og trivsel.
 • Foreningen opptar til behandling enhver sak som kan tjene disse formål.
 • Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.
 • Foreningen er medlem av Velforbundet og er partipolitisk nøytral.

§ 2 MEDLEMSKAP

 • Enhver som bor eller har eiendom innen foreningens område og som betaler den fastsatte kontingent, er medlem.

§ 3 KONTINGENT

 • Årsmøtet fastsetter kontingenten som betales forskuddsvis. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes etter forutgående varsel fra styret. Vedkommende har da ikke medlemsrettigheter før skyldig kontingent er betalt.

§ 4 FORENINGENS LEDELSE

 • Foreningen ledes av et styre som består av 7 – syv medlemmer, Leder, nestleder, sekretær, kasserer, 3 – tre styremedlemmer samt 2 – to varamedlemmer.
 • Styret er beslutningsdyktig når minst 4 – fire styremedlemmer (inkl. varamedl.) er tilstede.
 • Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.
 • Alle saker og all korrespondanse skal legges frem for styremøtet.
 • Styrets vedtak skal protokolleres.
 • Styret har disposisjonsrett over foreningens midler til alminnelig administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet.
 • Alle utbetalinger skal være anvist av foreningens leder.
 • Regnskapet skal følge kalenderåret.
 • Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og det skal bekjentgjøres minst 2 – to uker i forveien.
 • Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes i mars måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 14 – fjorten dagers varsel. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet.
 • Årsmøtet behandler, årsberetning, regnskap, innkomne forslag og valg ihht. § 5.
 • Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremsettes skriftlig til styret innen 1 – en måned før årsmøtet.
 • Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de frammøtte om er stemmeberettigede.
 • Lovendring krever 2/3 flertall.
 • Det velges dirigent til å lede årsmøtet.
 • Årsmøtets beslutninger protokolleres.
 • Ekstra ordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd eller når minst ¼ avmedlemmene kommer med skriftlig krav om det.

§ 5 VALG

 • Årsmøtet skal velge:Leder, nestleder, sekretær, kasserer, 3 – tre styremdlemmer, 2 – to varamedlemmer, 2 – to revisorer og valgkomitè på 3 – tre medlemmer. I tillegg kan årsmøtet velge utsendinger til landsmøtet i Norges Velforbund.
 • Leder velges for 1 – ett år av gangen. Nestleder, sekretær, 1 – ett styremedlem og 1 – ett varamdlem velges det en året for 2 – to år av gangen. Kasserer, 2 – to styremdlemmer og 1 – ett varamedlem velges det andre året, for 2 – to år av gangen. Valgkomitèen og revisor velges for 1 – ett år av gangen.

§ 6 OPPLØSNING AV FORENINGEN

 • Beslutning om foreningens oppløsning kan bare skje når minst ¾ av samtlige medlemmer i foreningen skriftlig har godkjent det. Har foreningen midler, skal disse benyttes til beste for stedets beboere. Det møtet som vedtar opløsning av foreningen bestemmer også anvendelse av midlene.