Vedtekter for Spikkestad vel

Sist endret på årsmøtet 8.6.2021.

 

 • 1 FORMÅL

Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser på Spikkestad og virke for stedets forskjønnelse og trivsel.

Foreningen opptar til behandling enhver sak som kan tjene disse formål.

Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

Foreningen er medlem av Vellenes Fellesorganisasjon og er partipolitisk nøytral.

 

 • 2 MEDLEMSKAP

Enhver som bor eller har eiendom innen foreningens område og som betaler den fastsatte kontingent, er medlem.

 

 • 3 KONTINGENT

Årsmøtet fastsetter kontingenten som betales forskuddsvis. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang, etter en purring, kan strykes som medlem. Vedkommende har da ikke medlemsrettigheter før skyldig kontingent er betalt.

 

 • 4 ÅRSMØTET

Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes i mars måned.

Innkalling skal skje med minst fire ukers varsel ved annonsering i en lokalavis, og ved kunngjøring på lagets hjemmesider, der saksdokumentene skal være tilgjengelige senest en uke før årsmøtet. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremsettes skriftlig til styret senest 14 dager før årsmøtet.

Medlemsforslag til lovendringer som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1. januar.

Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede. Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har betalt skyldig kontingent. Det kan bare avgis én stemme per husstand.

Lovendring krever 2/3 flertall.

Årsmøtets saksliste er:

 1. Godkjennelse av innkallingen.
 2. Godkjennelse av sakslisten.
 3. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å medundertegne møteprotokollen. De sistnevnte fungerer også som tellekorps.
 4. Godkjennelse av årsberetningen.
 5. Godkjennelse av revidert årsregnskap.
 6. Fastsettelse av kontingent.
 7. Behandling av budsjettforslag.
 8. Behandling av forslag fra styret.
 9. Behandling av innkomne forslag.
 10. Behandling av lovendringsforslag.
 11. Valg av:
 12. Leder for ett år.
 13. Nestleder, kasserer1), sekretær og 3 styremedlemmer for to år.

Nestleder, kasserer, 1 styremedlem velges det ene året.

Sekretær, 2 styremedlemmer velges det andre året.

 1. 2 varamedlemmer for to år. Ett varamedlem det ene året og ett varamedlemmer det andre året.
 2. Revisor for ett år.
 3. Valgkomité på 2 medlemmer for ett år.
 4. I tillegg kan årsmøtet velge utsendinger til landsmøtet i Vellenes Fellesorganisasjon, eller gi styret fullmakt til å velge disse.

 

 • 5 FORENINGENS LEDELSE

Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer og 2  varamedlemmer.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer (inkl. varamedlemmer) er til stede.

Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

Alle saker og all korrespondanse skal legges frem for styremøtet.

Styrets vedtak skal protokolleres.

Styret har disposisjonsrett over foreningens midler til alminnelig administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtatt budsjett. Tilskudd til andre, etter søknad, samlet utover kroner 50 000 per år må vedtas av årsmøtet.

 

Alle utbetalinger skal være attestert av foreningens leder.

Regnskapet skal følge kalenderåret.

Styret kan nedsette arbeidskomitéer for løsning av enkeltoppgaver.

Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og det skal bekjentgjøres minst 2 uker i forveien.

 

 • 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET

Ekstra ordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det nødvendig eller når minst 25 av medlemmene kommer med skriftlig krav om det.

For innkalling gjelder samme regler som for ordinært årsmøtet.  Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen. 

 

 • 7 OPPLØSNING AV FORENINGEN

Beslutning om foreningens oppløsning kan bare skje etter vedtak på 2 påfølgende årsmøter og med 2/3 flertall. Det ene kan være et ekstraordinært årsmøte.

Har foreningen midler, skal disse benyttes til beste for stedets beboere.

Det møtet som gjør endelig vedtak om oppløsning av foreningen bestemmer også bruk av midlene.

 

 

 

 

 

 

 • Det kan velges regnskapsfører (kasserer) utenfor styret, i så fall velges det et styremedlem på kassereplassen.

Regnskapsfører møter på styremøter, men uten stemmerett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtekter av 6.3.1990, med endringer av 4.4.1995, 9.3.2011 og 8.6.2021.